Privacy Consent

Já, níže podepsaný/á

Zákonný zástupce člena mladšího 18ti let

(dále jen „Subjekt údajů“) uděluji tímto sportovnímu spolku Golf Club ERPET Praha z.s. se sídlem Strakonická 510/6, Smíchov, 10 00 Praha 5, IČO: 60447460, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 6085, (dále jen „Správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, příp. jako zákonný zástupce nezl. dětí, které jsou členy spolku se zpracováním jejich osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • e-mailová adresa,
 • poštovní adresa,
 • telefonický kontakt.
 • v případě, že jsou členy spolku i nezletilé děti Subjektu údajů, pak i osobní údaje dětí a to jméno a příjmení, datum narození a poštovní adresa

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vedení spolkové evidence členů
 • zasílání informací klubové činnosti
 • zasílání informací klubových partnerů
 • zasílání marketingových informací
 • zveřejňování turnajových výsledků

3. Doba zpracování osobních údajů je:

Po dobu trvání členství subjektu údajů ve spolku.

4. Osobní údaje budou poskytnuty následujícím třetím osobám:

České golfové federaci a příslušnému regionálnímu sdružení ČSTV a následně VV ČSTV k vedení evidence členské základny v ČGF a v ČSTV dle jejich směrnic a k identifikaci sportovce při soutěžíc.

Současně Subjekt údajů uděluje souhlas s užitím fotografií ( budou-li pořizovány ) svých i svých dětí z akcí pořádaných spolkem, jiným členem ČGF nebo přímo ČGF, a to za účelem pořízení aktuálních zpráv z činnosti členů spolku na internetových stránkách spolku ( www.gcep.cz , facebook )

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen “Nařízení“), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o vedení členství a zasílání výše uvedených informací Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování ,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.